Avtal

Här följer det avtal som användare ska godkänna vid första inloggningen. Läs nedan eller ladda ner avtalet som PDFAbonnemangsavtal  GDPR naturaweb

ALLMÄNNA VILLKOR – AbonnemangsAVTAL avseende Learntropia AB:s tjänst naturaweb

 1. Inledning

Dessa Allmänna Villkor – Abonnemangsavtal (”Allmänna Villkor”) gäller mellan Learntropia AB (”natruraweb”) och Learntropia AB:s kund (”Kunden”) och reglerar Kundens användning av naturaweb, (”Tjänsten”).

Kunden accepterar och är bunden av de Allmänna Villkoren genom undertecknande av Order eller genom att på annat sätt godkänt de Allmänna Villkoren i samband med nyttjandet av Tjänsten.

2. Definitioner

I detta Avtal har nedanstående definitioner följande innebörd:

”Användare” betyder en fysisk person, alternativt teknisk systemanvändare, som nyttjar Tjänsten direkt eller indirekt via annat system eller applikation.   

Avtal” betyder Order samt dessa Allmänna Villkor inklusive bilagor därtill.

”Avtalstiden” skall ha den betydelse som framgår av punkten 12.

Dokumentationen” betyder den information som beskriver Tjänsten på olika media, inklusive på Hemsidan.

”Hemsida” betyder min.naturaweb.se och natruraweb.se

Immateriella Rättigheter” betyder alla former av immateriella och industriella rättigheter såsom upphovsrätt, databasrättigheter, källkod, patent och patenterbara uppfinningar, registrerade och oregistrerade varumärken, know-how (oavsett om denna i sig kan utgöra patenterbar uppfinning eller ej), registrerade och oregistrerade mönster.

”Order” betyder det beställningsdokument eller motsvarande där bl.a. antal Användare, priser, samt andra Kund-specifika villkor framgår.

”Tjänsten” betyder den vid var tid gällande molntjänsten och därtill hörande mjukvara vilken tillhandahålls kunden inom ramen för Avtalet. Tjänsten tillhandahålls genom olika abonnemangsformer vars egenskaper närmare framgår av Hemsidan.

3. TjänsteABONNEMANGSvillkor

   1. Learntropia AB ger härmed Kunden, mot erhållande av abonnemangsavgift enligt Avtalet, en icke-exklusiv, icke överlåtbar rätt att använda Tjänsten i den omfattning och under den tid (”Avtalsperiod”) som framgår av Avtalet. Learntropia AB förbehåller sig rätten att under Avtalstiden tillhandahålla nya och uppdaterade versioner av Tjänsten, såväl vad gäller funktionalitet och utseende.  
   2. Learntropia AB ger härmed Kunden en rätt att tillåta avtalat antal Användare nyttja Tjänsten. Kunden äger rätt att när helst man önskar utöka antalet Användare eller med ytterligare funktionalitet inom ramen för Tjänsten på i Avtalet uppställda villkor. Minsking av antalet Användare kan ej ske under Avtalstiden. Skulle Kunden överutnyttja Tjänsten utöver vad som avtalats äger Learntropia AB rätt att debitera en särskild avgift för sådant överutnyttjande. Sådan avgift uppgår till 125 procent av ordinarie avgift per Användare.
   3. Learntropia AB äger rätt att justera dessa Allmänna Villkor. Kunden skall informeras om sådana justeringar genom notifiering via email eller via Hemsidan. Kunden skall anses ha mottagit notifieringen senast två (2) veckor efter att notifieringen sändes via email eller kungjordes på Hemsidan. Kunden skall, förutsatt att förändringen har en påtaglig negativ effekt på Kunden, rätt att säga upp Avtalet inom trettio (30) dagar från det notifieringen ansågs mottagen enligt ovan. Om Kunden ej säger upp Avtalet inom den ovan stipulerade tiden skall Kunden anses ha godtagit de nya Allmänna Villkoren.
   4. Learntropia AB äger rätt att nyttja underleverantörer för tillhandahållandet av Tjänsten. Learntropia AB svarar för underleverantör i samma utsträckning som om arbetet utförts av Learntropia AB självt.

4. Användning av inloggningsuppgifter

   1. De användaruppgifter och lösenord som används för att erhålla tillgång till Tjänsten är att anse som värdehandling och ska, om de nedtecknas, förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till Tjänsten. Kundens rätt att använda Tjänsten förutsätter att Kunden vid varje tidpunkt har registrerat giltiga e-mailadresser som tillhör Kunden.
   2. Kunden ansvarar för all användning av Tjänsten hänförligt till Kundens abonnemang varvid Learntropia AB har rätt att betrakta all användning av Tjänsten med Kundens användaruppgifter som behörig användning av Kunden eller av någon med Kundens samtycke, oavsett om sådan användning leder till kostnad för Kunden. Kunden skall utan dröjsmål skriftligen meddela Learntropia AB om Kunden misstänker att obehörig erhållit tillgång till Tjänsten eller Kundens lösenord.

5. Tillgänglighet

   1. Learntropia AB skall verka för att Tjänsten är fri från skadlig kod och tillgänglig för Kundens användning dygnet runt under årets alla dagar. Learntropia AB äger rätt att vidta de åtgärder man finner lämpligt och vilka kan påverka ovan tillgänglighet då sådana erfordras på grund av tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. Learntropia AB skall i möjligaste mån i förhand informera Kunden om när sådana avbrott kan komma att äga rum. Kunden har inte rätt till ersättning vid bristande tillgång till följd av sådana vidtagna åtgärder. Learntropia AB ansvarar inte heller för bristande tillgång som beror på avbrott eller kommunikationsproblem på Internet eller andra privata och publika nätverk eller Kundens egna utrustning som används för att få tillgång till Tjänsten.

6. Begränsningar

  1. Kundens rätt att använda Tjänsten inkluderar inga andra rättigheter än vad som anges i Avtalet.
  2. Kunden är, såvida inte annat särskilt avtalats, förbjuden att;
 1. använda Tjänsten för andra syften än den är avsedd för enligt Dokumentationen;
 2. överlåta, underlicensiera eller på annat sätt tillhandahålla, upplåta eller nyttja Tjänsten för användning av tredje man, t ex genom s.k. time sharing, som tjänst eller på annat sätt;
 3. göra gällande att Tjänsten är Kundens egendom; eller

utföra, orsaka, tillåta eller auktorisera modifiering, översättning, avkodning (”reverse engineering”), dekompilering, isärtagning eller hacking av Tjänsten, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod (s.k. ”malware”) i Tjänsten. Kunden äger vidare inte rätt att förhållande till Kundens normala användning över en tremånadersperiod, eller i förhållande till avtalat antal anrop, generera ett oproportionerligt stort antal anrop till Tjänsten eller på annat sätt vidta eller underlåta att vidta åtgärder som kan försvåra eller begränsa användning av Tjänsten för tredje man eller överskrida teknisk begränsning som gäller för Tjänsten.

7. Support och Underhåll

   1. Learntropia AB uppdaterar och vidtar felrättning löpande avseende i Tjänsten.
   2. Learntropia AB tillhandahåller för Tjänsten en helpdesk via telefon eller e-mail genom Learntropia AB Kundcenter rörande frågor avseende den dagliga användningen av Tjänsten.
   3. Helpdesk är bemannad för hantering av ärenden under helgfria (samt afton innan helgdag) vardagar under Learntropia AB:s normala kontorstid i Sverige Kontaktuppgifter och närmare information framgår av Hemsidan.

8. Immateriella rättigheter

   1. Samtliga Immateriella Rättigheter och alla andra rättigheter i eller avseende Tjänsten och däri ingående mjukvara tillhör Learntropia AB, eller där så är tillämpligt, Learntropia AB:s licensgivare.
   2. Ingenting i Avtalet ska utgöra en överlåtelse eller överföring av några Immateriella rättigheter eller andra rättigheter i Tjänsten och däri ingående mjukvara till Kunden. Den data som Kunden bearbetar och som skapas av Tjänsten som en följd av Kundens användning därav ska dock utan inskränkning ägas av Kunden. Learntropia AB äger rätt att använda Kundens data endast i den utsträckning det krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Learntropia AB äger även rätt att utan begränsning använda information om processers funktioner, prestanda, kapacitet och annan statistik eller liknande uppgift baserad på Tjänstens bearbetning av Kundens data.
   3. Learntropia AB garanterar att användning av Tjänsten i enlighet med Avtalet inte utgör intrång i annans Immateriella Rättigheter. Om Kunden erhåller krav från tredje man med påstående att Tjänsten utgör intrång i sådan tredje mans Immateriella Rättigheter skall Learntropia AB hålla Kunden skadeslös, förutsatt att (i) Kunden omedelbart meddelar Learntropia AB att krav erhållits, (ii) att Learntropia AB får full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Kunden inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverka Learntropia ABs möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Kunden i skälig utsträckning medverkar till Learntropia ABs försvar eller förhandling avseende kravet.
   4. För det fall att krav enligt punkt 8.3 uppkommit, eller om Learntropia AB bedömer att risk för sådana krav kan finnas, har Learntropia AB rätt att (i) erhålla licens eller annan rätt för Kunden att fortsätta använda Tjänsten, (ii) ändra Tjänsten så att Tjänsten inte längre kan anses göra intrång eller, om varken (i) eller (ii) kan åstadkommas på villkor som Learntropia AB bedömer skäliga, (iii) säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och avskära Kundens möjlighet att använda Tjänsten. Kunden äger i sådant fall ej rätt till särskild ersättning till följd av att Avtalet upphör.  Kunden har dock vid uppsägning enligt (iii) ovan rätt att erhålla del av förbetald abonnemangsavgift eller, där så är tillämpligt, supportavgift avseende period som Tjänsten ej kan komma att utnyttjas.

9. Abonnemangsavgift

   1.  För Kundens användning av Tjänsten ska Kunden betala den abonnemangsavgift som framgår av Ordern.
   2.  Abonnemangsavgiften ska betalas i förskott mot faktura, eller med säker betalningstjänst för kreditkort över Internet. Betalning ska senast vara Learntropia AB tillhanda trettio (30) dagar från fakturans datum.
   3.  Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på utestående belopp till dess full betalning erlagts. Vid betalningsdröjsmål överstigande tjugo (20) dagar äger Learntropia AB vidare rätt att utan föregående meddelande stänga av Kundens möjlighet att använda Tjänsten till dess full betalning erlagts eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.
   4.  Samtliga priser och avgifter är exklusive mervärdesskatt och andra tillkommande skatter och pålagor.
   5. Learntropia AB äger rätt att, vid varje förnyelse av avtalsperiod enligt punkten 12.2, justera avtalade priser genom uppräkning med högst fem (5) procent.

10. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

10.1 Learntropia AB garanterar att Tjänsten i huvudsak fungerar i enlighet med Dokumentationen samt vad som anges i Avtalet.

10.2 Om Kunden vill göra gällande att fel eller brist föreligger i Tjänsten skall Kunden skriftligen meddela Learntropia AB härom snarast efter att felet eller bristen uppdagats. Learntropia AB:s ansvar för fel vilka ej kan anses som ringa är begränsat till att inom skälig tid verkställa korrigering av Tjänsten så att den bringas i överensstämmelse med Avtalet.

10.3 Vid Learntropia AB:s väsentliga avtalsbrott har Kunden rätt till ersättning för den direkta skada Kunden lider i anledning av avtalsbrottet.  Learntropia AB:s ansvar enligt Avtalet är begränsat till det högre av femton (15) procent av erlagd årsavgift för Tjänsten närmast innan den skadebringande åtgärden och det belopp som Learntropia AB erhåller ur Learntropia AB:s ansvarsförsäkring som ersättning för försäkringsfallet med avdrag för självrisk. Indirekt skada, såsom utebliven vinst eller besparing, följdförluster, dataförlust eller liknande ersätts inte, såvida inte skadan uppkommit på grund av Learntropia AB:s grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande.

10.4 Kunden skall hålla Learntropia AB skadeslöst till följd av varje krav som riktas mot Learntropia AB från tredje man till följd av Kundens nyttjande av Tjänsten.

11. Personuppgiftsbehandling

  1.  Kunden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som Kunden hanterar med hjälp av Tjänsten. Kunden är ansvarig för att all sådan personuppgiftsbehandling äger rum i enlighet med Personuppgiftslagen (2018 GDPR).
  2.  Learntropia AB ska anses utföra eventuell personuppgiftsbehandling som personuppgiftsbiträde för Kunden i enlighet med vad som följer av denna punkt, vilken ska anses utgöra avtal om personuppgiftsbehandling mellan parterna enligt GDPR.
 1. Learntropia AB åtar sig i egenskap av personuppgiftsbiträde att hålla sig informerat om innehållet i GDPR och att bara behandla personuppgifter i enlighet med de skriftliga instruktioner som Kunden lämnat till Learntropia AB avseende de säkerhetsåtgärder som måste vidtas avseende behandlade personuppgifter (”Instruktionerna”).
 2. Learntropia AB ska tolka och tillämpa Instruktionerna i enlighet med GDPR. För det fall att Learntropia AB saknar instruktioner som Learntropia AB bedömer vara nödvändiga för att genomföra sitt uppdrag, ska Learntropia AB utan dröjsmål informera Kunden om sin inställning och invänta ytterligare instruktioner.  
 3. Learntropia AB ska tillse att de personer som arbetar under dess ledning följer Avtalet och Instruktionerna, samt hålls informerade om innehållet i GDPR.
 4. För det fall någon användare av Tjänsten, Datainspektionen eller annan tredje man begär information från Learntropia AB som rör behandling av personuppgifter för Kundens räkning, ska Learntropia AB hänvisa till Kunden. Learntropia AB får inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter utan skriftlig instruktion från Kunden.
 5. Learntropia AB ska utan dröjsmål informera Kunden om eventuella kontakter med Datainspektionen som rör eller kan vara av betydelse för behandling av personuppgifter. Learntropia AB har inte rätt att företräda Kunden eller agera för Kundens räkning gentemot Datainspektionen.
 6. Learntropia AB ska tillåta de inspektioner som Datainspektionen lagligen kan kräva avseende behandlingen av personuppgifter.
 7. Learntropia AB ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras enligt GDPR för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring samt vara berett att följa av Datainspektionen fattade beslut om åtgärder för att uppfylla lagens säkerhetskrav.
 8. Kunden ska hålla Learntropia AB skadeslös för all skada, krav eller kostnad som kan uppkomma som en följd av Learntropia AB:s behandling av personuppgifter i enlighet med Instruktionerna.
 9. Om Instruktionerna eller i övrigt detta Avtal uppställer krav avseende behandlingen av personuppgifter som inte stöds av Tjänsten eller följer av Learntropia AB:s åtaganden enligt Avtalet i övrigt och som Learntropia AB inte skäligen kunnat räkna med och dessa krav medför att Learntropia AB åsamkas extra kostnader, ska Kunden ersätta Learntropia AB för dessa kostnader.
 10. Vid upphörande av Learntropia AB:s behandling av personuppgifterna ska Learntropia AB återlämna all Kundens data som innehåller personuppgifter och som Learntropia AB må ha inom ramen för Tjänsten.
  1. Learntropia AB åtar sig i egenskap av personuppgiftsbiträde att hålla sig informerat om innehållet i GDPR och att bara behandla personuppgifter i enlighet med de skriftliga instruktioner som Kunden lämnat till Learntropia AB avseende de säkerhetsåtgärder som måste vidtas avseende behandlade personuppgifter (”Instruktionerna”).
  2. Dina rättigheter som registrerad kund hos Learntropia
   1. Personuppgiftsbehandling
    1. Kunden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som Kunden hanterar med hjälp av Tjänsten. Kunden är ansvarig för att all sådan personuppgiftsbehandling äger rum i enlighet med Personuppgiftslagen (GDPR).
    2.   Learntropia AB ska anses utföra eventuell personuppgiftsbehandling som personuppgiftsbiträde för Kunden i enlighet med vad som följer av denna punkt, vilken ska anses utgöra avtal om personuppgiftsbehandling mellan parterna enligt GDPR.
    3. När Learntropia AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du nedan rättigheter:
  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

  Learntropia AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

  Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta: info@naturaweb.se

12. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

 1.  Avtalet träder i kraft vid tecknande av Order. Avtalet gäller därefter för den tid som anges i Ordern eller på annat sätt, eller om ingen tid anges, tills vidare.
 2. Part äger rätt att genom skriftligt meddelande säga upp Avtalet till upphörande vid Avtalstidens utgång. Sådan uppsägning skall lämnas senast trettio (30) dagar före Avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning är Avtalet förlängt utan ytterligare åtgärder med tolv (12) månader i taget med en uppsägningstid om trettio (30) dagar.
 3. Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
  1. den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott, varvid brott mot punkt 6.2 alltid ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott, och avtalsbrottet inte fullt ut avhjälpts senast trettio (30) dagar från att avtalsbrytande part erhållit skriftligt meddelande från den andra parten med begäran om rättelse;
  2. den andra parten ställer in sina betalningar, beslutar om frivillig eller ofrivillig likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs (eller om annan ansöker parten i konkurs) eller om part på annat sätt kan anses vara på obestånd.
   1.  Vid brott mot punkt 6.2 äger Learntropia AB, i tillägg till övriga påföljder Learntropia AB har rätt att spärra eller begränsa Kundens tillgång till Tjänsten till dess rättelse sker eller, om rättelse inte sker, till dess Avtalet upphör.
   2. Vid Avtalets upphörande upphör också till alla delar Kundens rätt att nyttja Tjänsten.

13. Force Majeure

   1.  Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför parts kontroll och som part inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valutarestriktioner, blockad, brand, översvämning eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.
   2.  Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt att utan dröjsmål underrätta den andra parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande.
   3.  Oavsett vad sägs om befrielse från påföljd i denna punkt har part rätt att utan påföljd säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt Avtalet försenas med mer än tre månader.

14. Allmänt

   1.  Ingen av parterna äger rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andre partens skriftliga godkännande. Learntropia AB äger dock överlåta sina fordringar på Kunden till annan.
   2.  Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att äga giltighet ske skriftligen och undertecknas av båda parter.
   3.  Den i Ordern angivna kontaktpersonen för Kunden är behörig att företräda Kunden i alla frågor som rör Avtalet inklusive att överenskomma om ändringar av och tillägg till Avtalet.
   4.  Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan i sådant fall ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske.
   5. Learntropia AB har rätt att, i marknadsföringssyfte, uppge Kunden som referens.
 • 15. Tvister och tillämplig lag
  1.  Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.
  2.  Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
  3.  Utan hinder av punkt 15.2 ska Learntropia AB dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol.

 

_________________________